1%

Home 1%

Poniżej znajdą Państwo wyciąg z zasad przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego:

Zasady przyznawania 1% podatku na rzecz OPP:

Podatnik (tj. osoba fizyczna, wspólnik spółki – tylko cywilnej, a także emeryt i rencista), który ma zamiar przekazać
1% podatku wskazuje w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania organizację pożytku publicznego, poprzez
podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (należy wpisać 0000131462) a także kwotę do
przekazania na rzecz tej organizacji:

1-proc
Warunkiem jednak przekazania ww. kwoty na rzecz OPP jest złożenie zeznania podatkowego w terminie określonym
dla jego złożenia albo korekty zeznania w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania
podatkowego oraz zapłaty w pełnej wysokości podatku należnego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od
upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
Jeśli chodzi o spółki to nie mają one możliwości tak jak osoby fizyczne przekazania 1% na rzecz OPP, ale mają
możliwość dokonywania darowizn, które są opisane poniżej.

Dokonane darowizny a ulgi podatkowe

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych dokonujący darowizn, nie mogą zaliczyć ich do kosztów
uzyskania przychodów, jednakże wydatki poczynione tytułem wykonania darowizny mogą być objęte ulgami
podatkowymi. Jak stanowi bowiem przepis art. 18 ust. 1 u.p.d.o.p. podstawę opodatkowania stanowi dochód
ustalony zgodnie z przepisami ustawy po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia��alności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.), organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność
pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie – łącznie do wysokości nie
przekraczającej 10% dochodu. Łączna kwota odliczeń z tytułu dokonywanych darowizn nie może przekroczyć w
sumie 10% dochodu.
Należy pamiętać, że w przypadku darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego do ulgi uprawnia jedynie taka
darowizna, która została dokonana na rzecz organizacji która ma nadany status organizacji pożytku publicznego i w
takim charakterze jest zarejestrowana w KRS.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1285690.html

'